Best Western Euro Hotel & Restaurant Pyramide

Mir informéieren eis Clientèle datt mir vum 31. Dezember 2019 opgehalen hunn. D'Direktioun an d'Personal vum Best Western Euro Hotel a vum Restaurant Pyramide seet Iech villmools Merci fir déi lescht Joren a wënscht Iech e schéint neit Joer 2020.

Nous informations notre aimable clientèle que le Best Western Euro Hotel ainsi que le Restaurant Pyramide est fermé pour cessation d'exploitation depuis le 31 décembre 2019. La direction et le personnel vous remercient pour votre fidélité et vous souhaitent une bonne année 2020.

Wir informieren unsere geehrten Kunden, dass das Best Western Euro Hotel sowie das Restaurant Pyramide seit dem 31. Dezember 2019 wegen Einstellen de Betriebes geschlossen sind. Das Management und die Mitarbeiter danken Ihnen für Ihre Treue und wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2020.

We inform our kind customers that the Best Western Euro Hotel as well as the Restaurant Pyramid is closed for abandonment since December 31, 2019. The management and the staff thank you for your loyalty and wish you a happy new year 2020.

Restaurant Pyramide